REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM  LARICO.PL 

Sklep internetowy działający pod adresem www.larico.pl zarządzany jest przez PK RAAD FOOD SP. Z O.O. 05-270 Marki, ul. Odrowąża 43; NIP:125-167-41-10

1.   Informacje Ogólne 

 • Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet poprzez formularz umieszczony na witrynie www.larico.pl. Zawartość sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a tylko zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży. W szczególności informacje o dostępności produktów nie są podstawą do traktowania zawartości sklepu internetowego jako oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.


2. Złożenie zamówienia 

 • Klient składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 • W momencie złożenia zamówienia, Klient otrzymuje e-mailem automatyczne potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie to nie jest równoznaczne z przyjęciem przez Sklep zamówienia do realizacji, a jedynie informacją dla Klienta, że treść zamówienia została poprawnie dostarczona do bazy danych Sklepu.

3. Przyjęcie i potwierdzenie zamówienia 

 • Chwilą zawarcia umowy sprzedaży między Sklepem a Klientem jest moment dokonania płatności, kwoty stanowiącej wartość zamówienia.


4. Zmiany w zamówieniu 

 • Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu oraz wycofać złożone zamówienie w całości do momentu dokonania płatności. Dokonanie powyższych zmian jest możliwe poprzez kontakt e-mail z przedstawicielem Sklepu. 

 
5. Odmowa realizacji 

 • Sklep może odmówić realizacji zamówienia złożonego z naruszeniem procedury składania zamówienia.
 • Sklep może odmówić realizacji zamówienia i je anulować lub odmówić rezerwowania towaru dla Klienta, gdy na jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia przedstawicielowi Sklepu nie udaje się nawiązać kontaktu z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu.

 

6. Dostępność towaru 

 • Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany e-mailem lub telefonicznie o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). 


7. Zamówienia indywidualne 

 • Warunki realizacji zamówień nietypowych (nie wynikających z prezentacji produktów na stronie internetowej Sklepu) są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie.


8. Sprzedaż promocyjna 

 • Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, w związku z czym realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów  objętych tą forma sprzedaży.


9. Cena 

 • Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 
 • Cena podana przy produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. 
 • Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

10. Płatność 

 • Płatność za zakupione produkty może nastąpić: za pośrednictwem systemu płatności przelewy24, przelewem na rachunek bankowy lub gotówką w przypadku ustalonych odbiorów osobistych. Wysyłka zamówionego towaru następuje po zarejestrowaniu płatności (cena produktu wraz z kosztami przesyłki) na rachunku bankowym Sklepu. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.


11. Koszt oraz sposób dostawy 

 • Koszt dostawy towaru ponosi i opłaca w całości Klient.
 • Koszt dostawy jest zawsze podany przy wyborze danej formy dostawy w koszyku Sklepu i jest doliczany do końcowej wartości zamówienia.
 • Sklep oferuje realizację dostawy w formie przesyłki kurierskiej, bez ograniczeń wartości zamówienia.
 • Koszt przesłania zamówionego towaru za granicę Polski ustalany jest indywidualnie w każdym przypadku.

 

12. Czas realizacji zamówienia 

 • Czas realizacji zamówienia należy liczyć od momentu zawarcia umowy sprzedaży, tj. potwierdzenia przez Sklep zamówienia.
 • Przy obliczaniu czasu realizacji zamówienia nie uwzględnia się czasu potrzebnego na dostarczenie przesyłki przez kuriera.

 

13. Paragon / Faktura VAT 

 • Do każdego zamówienia wystawiany paragon lub fakturę.
 • Faktura VAT wystawiana jest tylko wtedy, gdy zamawiający zaznaczy w formularzu zamówienia chęć otrzymania faktury oraz poda niezbędne dane adresowe i numer NIP. Oryginał faktury VAT lub paragon dołączany jest każdorazowo do przesyłki.

 

14. Weryfikacja przesyłki 

 • Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie lub towar nie uległ uszkodzeniu w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braku towaru, należy bezwzględnie sporządzić protokół szkody w obecności kuriera. Oryginał protokołu należy zachować.  
 • Kopię protokołu należy przesłać do PK Raad Food Sp. z o.o. na adres email: larico@larico.pl w terminie do 2 dni roboczych.

 

15. Odstąpienie od umowy i reklamacja 

 • Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie i zwrócić zamówiony towar bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.00.22.271 z zm.).  
 • Towar zwracany w trybie, o którym mowa powyżej, zostanie przyjęty wyłącznie wtedy, gdy opakowania kawy i ich opakowania dekoracyjne będą w nienaruszonym stanie.  
 • Zwracany towar należy odesłać  wraz z otrzymaną fakturą VAT lub paragonem oraz oświadczeniem Klienta o odstąpieniu od umowy, na adres Sklepu:
 • PK Raad Food Sp. z o.o. 05-270 Marki, ul. Odrowąża 43
 • Za zwrócony towar Sklep zwróci Klientowi równowartość towaru w ciągu 7 dni, przelewem na rachunek bankowy z którego wpłynęła wpłata za przedmiotowy towar lub na konto karty kredytowej, która została obciążona lub w  przypadku gdy zapłata za realizację zamówienia następowała gotówką przy odbiorze - na numer rachunku bankowego, którego dane Klient poda w korespondencji.


16. Reklamacje 

 • Reklamacji podlegają produkty, które w chwili ich dostarczenia są niezgodne z zawartą umową.  
 • W przypadku niezgodności produktu z umową zgłoszenie reklamacyjne należy skierować na adres email: larico@larico.pl , a reklamowane produkty należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres Sprzedawcy: 
 • PK Raad Food Sp. z o.o. 05-270 Marki, ul. Odrowąża 43
 • Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedawcę nie dłużej niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia przez  Klienta. O decyzji Sprzedawcy Klient zostanie powiadomiony drogą mailową na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. W przypadku reklamacji uzasadnionej  towar  zostanie wymieniony. Jeśli Sprzedawca w danym momencie nie będzie dysponował towarem identycznym z zamówieniem zwróci Klientowi równowartość towaru w ciągu 7 dni, przelewem na rachunek bankowy z którego wpłynęła wpłata za przedmiotowy towar lub na rachunek karty kredytowej, która została obciążona lub w  przypadku gdy zapłata za realizację zamówienia następowała gotówką przy odbiorze - na numer rachunku bankowego, którego dane Klient poda w korespondencji.


 17. Odstąpienie od umowy – wyłączenia 

 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, jeśli zamówienie obejmowało produkty, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub produkty ulegające szybkiemu zepsuciu.


18. Ochrona danych i polityka prywatności 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:       

 A.  Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka PK Raad Food Sp. z o.o. ul. Odrowąża 43, 05-270 Marki KRS: 0000886176, NIP: 125-167-41-10, REGON: 380007631. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby firmy PK Raad Food Sp. z o.o. podanego wyżej lub poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@larico.pl

B.  Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim zostały one udostępniane bezpośrednio nam, bądź w zakresie udostępnionym przez ogólnodostępne źródła publiczne.

C.  Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:

 • wykonania umów i świadczenia usług w zakresie działalności prowadzonej przez naszą firmę w tym obsługi i realizacji zamówień (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym zakresie niezbędność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy)
 • utrzymywania kontaktów/współpracy oraz relacji biznesowych, kierowania ofert udzielania informacji dotyczących towarów (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią).
 • wystawiania faktur, rachunków i prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym zakresie obowiązek wynikający z przepisu prawa)
 • nawiązywania współpracy, promowania towarów w postaci działań informacyjnych, marketingowych, ofertowych dotyczących towarów i usług oferowanych przez Administratora oraz tym samych celach przez partnerów biznesowych w imieniu których działa Administrator (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym zakresie Państwa zgoda).
D.  Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być partnerzy biznesowi Administratora oraz podmioty zajmujące się obsługą informatyczną, telekomunikacyjną, biurowo-administracyjną, księgową, finansową, bankową, magazynową, logistyczną, transportową, prawną Administratora danych.

E.  Administrator nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

F.  Administrator nie dokonuje przetwarzania Państwa danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

G.  Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu w którym ustanie cel, do którego zostały zebrane, odwołania zgody, lub wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń oraz przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków względem organu nadzorczego lub obowiązków względem organów podatkowych.

H.  Podanie Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jej realizacji. Brak podania danych osobowych może spowodować niemożność zawarcia umowy lub jej realizacji w całości lub części.

I.  Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, tj. do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Państwa dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich oraz do informacji o:
 • celach przetwarzania danych;
 • kategoriach odnośnych danych osobowych;
 • odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 • planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe jego określenie o kryteriach ustalania tego okresu;
 • prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania i prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • źródłach, z których dane zostały pozyskane (jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą)        
J.  Mają Państwo prawo do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, żądania uzupełnienia danych osobowych niekompletnych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz do usunięcia danych osobowych.

K.  Mają Państwo prawo do przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora bez przeszkód ze strony administratora danych.

L.  Maja Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

M.  W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwo zgody – mają Państwo prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie (poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia w tym zakresie na adres siedziby firmy Raad Food Sp. z o.o. Spółka Komandytowa podanego wyżej lub oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@larico.pl) z tym, iż wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

N.  Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


19. Postanowienia końcowe 

 • Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
 • Adres Sklepu i jednocześnie adres korespondencyjny brzmi następująco:
 • PK Raad Food Sp. z o.o. 05-270 Marki, ul. Odrowąża 43
 • Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sklep oraz Klienta umowy sprzedaży. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.lazarocoffee.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 • Wszystkie kwestie sporne dotyczące umów sprzedaży załatwiane będą w pierwszej kolejności polubownie.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby podmiotu prowadzącego sklep.